Namie Kotogotoku Wa Ga Tate To Nare Ikazuchi Kotogotoku Wa Ga Yaiba To Nare!
В реках и плохих правительствах наверху плавает самое легковесное.